Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 11.07.2014 roku wstrzymujemy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie informujemy, iż kolejny termin wznowienia naboru wniosków ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.

 

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 11.07.2014 roku wstrzymujemy nabór wniosków o:

 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie informujemy, iż kolejny termin wznowienia naboru wniosków ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.

 

Wznowienie naboru wniosków

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej wymagają opinii doradcy klienta. W związku z powyższym przed złożeniem powyższego wniosku prosimy o kontakt z doradcą klienta odpowiedniego do litery nazwiska osoby bezrobotnej.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

Wnioski można składać od 10 lipca 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 08:29
 

Aktywizacja bezrobotnych w ramach nowych form wsparcia

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w celu wspierania osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w ramach nowych form pomocy obowiązujących w nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014r. znak DF-I-4021-13-6-AŁ/14 Urząd otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 559,3 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z tego w ramach:

 

1) Programu skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości 439 700 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

 • bon stażowy

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy

 • bon szkoleniowy

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy

 • szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy

 • bon zatrudnieniowy

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy

 • bon na zasiedlenie

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy

 

 • refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy2) Programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w wysokości 67 200 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy3) Programu skierowanego do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną w wysokości 42 800 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

 • grant na telepracę

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy

 • świadczenie aktywizacyjne

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy4) Programu Aktywizacja i Integracja w wysokości 9 600 zł z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

 • prace społecznie użyteczne

  Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocyW związku z powyższym osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w ramach powyższych form aktywizacji prosimy o kontakt z Doradcą Klienta odpowiednim do litery nazwiska.

 

UWAGA! Zmiana sposobu rejestrowania się w PUP po raz pierwszy

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

 

W celu usprawnienia procesu profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy informujemy, że od dnia 01.07.2014r. wszyscy mieszkańcy powiatu rejestrujący się po raz pierwszy jako osoby bezrobotne mogą dokonać tego na 2 sposoby:

1) osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105 pokój nr 7 oraz 12 na parterze budynku;

2)      drogą elektroniczną: rejestracja on-line (instrukcja rejestracji on-line , platforma ePUAP).

 

 

Osoby, które pragną po raz pierwszy zarejestrować się w urzędzie pracy zapraszamy do jego siedziby lub zachęcamy do skorzystania z możliwości rejestracji on-line.
Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 13:17
 

Program Aktywizacja i Integracja

Aktywizacja bezrobotnych EFS 6.1.1