WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „POMYSŁ NA INNOWACYJNY BIZNES”

Email Drukuj

We wtorek 30.06.2015 podczas uroczystej Gali w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego poznaliśmy wyniki Konkursu ,,Pomysł na innowacyjny biznes”.

W uroczystości udział wzięli Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Cezary Mielczarz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski, Roman Białek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Monika Kocia Kierownik Biura Rozwoju Miasta, dr Edyta Górlicka p.o. Dyrektora Centrum Integracji Społecznej, Paweł Perkowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu skarżyskiego i reprezentujący Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Mariusz Majchrzyk i Katarzyna Jary.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Katarzyna Burzyńska, laureatem drugiego miejsca został Cezary Migus, natomiast trzecie miejsce zajęła Irmina Kurowska. Uroczystość zakończyły wystąpienia laureatów, którzy opowiedzieli o swoich pomysłach na własny biznes.

Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 11:32 Więcej…
 

Informacja o realizacji form aktywizacji w ramach PO WER i RPO

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dysponuje nadal między innymi wolnymi środkami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach:

 

 • · zawarcia umowy o zorganizowanie stażu

 • zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego
 • bonu szkoleniowego
 • szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
 • bonu na zasiedlenie
UWAGA!

Osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta  w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

Adresatami powyższych form aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

ZA OSOBĘ NEET KTÓRA:

-      nie pracuje uważa się osobę bezrobotną lub bierną zawodowo,

-      nie kształci się uważa się osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

-      nie szkoli uważa się osobę, którą nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych)

Ponadto zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiu”.  Formami wsparcia w ramach powyższego projektu są:
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (max. kwota dofinansowania 20 000 zł)

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (max. kwota doposażenia/wyposażenia stanowiska 20 000zł)

 • prace interwencyjne

UWAGA!

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 lat zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta  w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

Adresatami powyższych form aktywizacji są osoby bezrobotne  powyżej 29 roku życia, w szczególności należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy);

Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne w ramach powyższych projektów realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

Poprawiony: poniedziałek, 29 czerwca 2015 08:17
 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „UCZ SIĘ – PRACUJ – POMAGAJ INNYM”

Email DrukujPowiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej przedłużają termin rekrutacji w ramach projektu „Ucz się – pracuj – pomagaj innym”.

Wnioski o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy będą przyjmowane do 03.07.2015r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe co zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Cel zostanie osiągnięty poprzez poniższe działania projektowe:

 1. Odbycie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Nauka będzie trwać od września 2015r. do czerwca 2016r. Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA!
 2. Odbycie staży zawodowych podczas 2 semestru kształcenia, u pracodawców zajmujących się opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Za odbywany staż będzie przysługiwać stypendium stażowe.

Projekt odpowiada nie tylko na trudną sytuację na rynku pracy w powiecie skarżyskim ale również na problem starzejącego się społeczeństwa.

Uczestnikami projektu będzie 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 105.

Szczegółowe zasady naboru uczestników zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu „Ucz się – pracuj – pomagaj innym”.

Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać w pok. 107 PUP Skarżysko-Kamienna lub pod nr telefonu: 41 2517 334 oraz w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej pod nr telefonu 41 2531 946.

Poprawiony: piątek, 26 czerwca 2015 08:47
 

Aktywizacja w ramach programu "JUNIOR- program aktywizacji zawodowej absolewntów niepełnosprawnych"

Email Drukuj


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż posiada środki PFRON na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Zgodnie z zawartą umową Nr JUR/000036/13/D z dnia 19 marca 2015 r., kwota środków PFRON przeznaczona na wypłatę przez Powiat w ramach realizacji programu w roku 2015 wynosi: 46 200,00 zł

w tym na:

 1. świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy środki finansowe do wysokości: 29 400,00 zł
 2. premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów środki finansowe do wysokości: 16 800,00 zł
Środki są przeznaczone wyłącznie na aktywizację w ramach stażu osób bezrobotnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w programie prosimy o zgłaszanie się od dnia 10 czerwca 2015 r. do swojego Doradcy Klienta

UWAGA!

Umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres 4 miesięcy do wyczerpania środków.

Poprawiony: środa, 10 czerwca 2015 07:02
 

EUROPEJSKIE DNI PRACY ON-LINE

Email Drukuj

 

Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
 • z zakresu  finansów  i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Terminy szkoleń:

Poprawiony: piątek, 22 maja 2015 08:33
 

Program Aktywizacja i Integracja