WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

Komunikat

Email Drukuj
 

Powiatowy Urząd Pracy wyróżniony

Email Drukuj


W dniu 21 listopada obchodzone jest Święto Pracowników Służb Społecznych.
Z tej okazji 19 listopada obyła się uroczysta Gala w sali kameralnej  Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, podczas której wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba uhonorowała zasłużonych pracowników placówek pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi oraz okolicznościowymi statuetkami.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że wśród osób wyróżnionych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki znalazł się pracownik naszego urzędu Pani Agata Zalewska, na ręce której trafiła pamiątkowa statuetka. Powiatowy Urząd Pracy został wyróżniony za wkład w budowanie partnerskiej współpracy i wspieranie działań aktywizacyjnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2015 14:17
 

Konferencja ,,Dziecko niepełnosprawne"

Email Drukuj


19 listopada 2015r. w Powiatowym Centrum Rozwoju i Edukacji odbyła się Konferencja zatytułowana ,,DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE – aspekty prawne, opiekuńcze i edukacyjne”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Skarżyski Pan Jerzy Żmijewski.

Konferencja w całości została poświęcona problematyce niepełnosprawności dzieci, możliwościom zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wsparcia rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Licznie przybyli uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z ofertą lokalnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W programie konferencji znalazły się wystąpienia m.in. pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej. Prezentacja Dyrektora PUP, Romana Białka, przybliżyła słuchaczom informacje na temat oferty publicznych służb zatrudnienia skierowanej do osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Materiały z Konferencji zostaną udostępnione na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej  www.pppskarzysko.pl.

 

Ogłoszenie "Staż - doświadczenie, które owocuje" Edycja V

Email Drukuj

OGŁOSZENIE

„STAŻ – DOŚWIADCZENIE, KTÓRE OWOCUJE”

EDYCJA V

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłasza nabór kandydatów na staż w ramach realizacji programu:

„Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja V

Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej po 04.09.2015 r., posiadające II profil pomocy, zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.

Na osoby chętne czeka 6 miejsc stażowych, zaś na cztery osoby po zakończonym stażu możliwość zatrudnienia na okres 6 miesięcy w formie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych w Urzędzie Skarbowym.

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe i oświadczenia należy składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, pok. 3 Parter budynku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Staż – doświadczenie, które owocuje” Edycja V lub wysłać pocztą listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Od dnia 23.11.2015r. do 30.11.2015 r. do godziny 15.00. W przypadku stwierdzania wpłynięcia 30-go kwestionariusza zgłoszeniowego do programu Powiatowy Urząd Pracy umieści ogłoszenie na www.pupskarzysko.pl informujące, że kolejny dzień jest ostatnim dniem, w którym będą przyjmowane deklaracje zgłoszeniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej: Fiszą programu, Kwestionariuszem zgłoszeniowym oraz Oświadczeniem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Kandydat do 25 roku życia, wykształcenie minimum średnie, zarejestrowany w  Powiatowym Urzędzie Pracy po 04.09.2015 r., posiadający II profil pomocy,
 • kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów skarbowych,
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi programów Microsoft Word, Excel

INNE INFORMACJE:

Kandydaci składający dokumenty: Kwestionariusz zgłoszeniowy i Oświadczenie zostaną powiadomieni telefonicznie o przejściu do dalszego etapu rekrutacji oraz terminie testu.

Kandydaci, którzy nie przeszli do dalszego etapu naboru zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.

Do pobrania:

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 08:55
 

Informacje dla kandydatów do zajęć w Centrum Integracji Społecznej

Email Drukuj

Centrum Integracji Społecznej prowadzi ciągły nabór na zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Agnieszka Perkowska – pracownik socjalny: osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. B. Prusa 3a w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu 41 25 23 240, 530 039 953. Przedmiotowe informacje oraz dokumenty do pobrania (wniosek oraz ankieta rekrutacyjna)dostępne są również na stronie internetowej http://www.cis-skarzysko.pl w zakładce: Dla bezrobotnych.

 

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2015 09:31
 

UWAGA ZMIANA OPERATORA POCZTOWEGO !!!!

Email Drukuj

Informujemy, iż od dnia 01.10.2015 r. usługi pocztowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

świadczyć będzie

Polska Grupa Pocztowa S.A.

W związku z powyższym przesyłki awizowane będzie można odebrać

w następujących placówkach:

W Skarżysku-Kamiennej:

 • ul. 3 Maja 74, 26-110 Skarżysko-Kamienna, godz. 800-1800
 • ul. Sokola 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna, godz. 900-1700
 • ul. Armii Krajowej 9/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna, godz. 1000-1800
 • ul. Legionów 81, 26-110 Skarżysko-Kamienna, godz.900-1700

W Gminie Bliżyn:

 • przy ul. Kościuszki 73b, 26-120 Bliżyn, godz. 900-1700

 

W Gminie Skarżysko Kościelne:

 • przy ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, godz.800-1600

W Gminie Suchedniów:

 • przy ul. Powstańców 1863 roku 58, 26-130 Suchedniów, godz.730-1800

W Gminie Łączna:

 • Kamionki 59A, 26-140 Łączna, godz.600-1800

Jednocześnie informujemy, że wypłata zasiłków  i innych świadczeń dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nie ulega zmianie i będzie realizowana w dotychczasowych placówkach Poczty Polskiej S.A.

Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 12:40
 

Program Aktywizacja i Integracja