WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

Rozstrzygnięcie naboru do programu ,,Współpracuj z nami-rozwijaj swoją firmę" Działanie 3 Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia

Email Drukuj

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej rozstrzygnięto nabór uczestników programu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej „Współpracuj z nami - rozwijaj swoją firmę” Działanie 3. Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia skierowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia.

Wyniki naboru:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do programu

Lista rezerwowa

UWAGA! Z wszystkimi osobami,  które  złożyły formularze rekrutacyjne skontaktują się doradcy klienta, informując o wynikach naboru i dalszych działaniach.

 

Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
 • z zakresu  finansów  i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Terminy szkoleń:

Poprawiony: poniedziałek, 13 kwietnia 2015 13:46
 

KONKURS DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ „POMYSŁ NA INNOWACYJNY BIZNES”

Email Drukuj
Na podstawie art. 108 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej ogłaszają Konkurs dla osób planujących założyć własną firmę „Pomysł na innowacyjny biznes”.

Konkurs ma na celu promowanie przedsiębiorczości innowacyjnej, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opracowanego biznes planu dot. uruchomienia innowacyjnej działalności gospodarczej, na podstawie którego uczestnik rozpocznie swoją działalność.

Konkurs skierowany jest do:

a. osób bezrobotnych zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes.
b. absolwentów szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
c. studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Konkurs jest realizowany w okresie od 07.04.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu dla osób planujących założyć własną firmę „Pomysł na innowacyjny biznes”.

Wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria zobowiązane są do dostarczenia do PUP Skarżysko-Kamienna wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie dla osób planujących założyć własną firmę „Pomysł na innowacyjny biznes” do dnia 30.04.2015r.

Zapytania dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Koordynator Programu: Agata Zalewska – Specjalista ds. Programów Tel. 41 25 17 334.

Poprawiony: wtorek, 07 kwietnia 2015 13:35
 

Komunikat

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w miesiącu kwietniu br. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ustala środki na aktywizację osób bezrobotnych w ramach:

I. Zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego

1. Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET):

 • długotrwale bezrobotne wg poniższej definicji, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoba długotrwale bezrobotna wg PO WER:

 • w przypadku osób w wieku 18-24 lata, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
 • w przypadku osób w wieku 25-29 lat, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 400 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 50 osób bezrobotnych.

3. Wnioski zawierające deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na minimum 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą  na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.


II. Bonu szkoleniowego

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące(osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 110 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 20 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

III. Szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 15 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 3 osoby bezrobotne.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

IV. Bonu zatrudnieniowego

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 151 200 zł, która pozwala objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

V. Bonu na zasiedlenie

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 375 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 50 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

VI. Refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 10 080 zł, która pozwala objąć wsparciem 2 osoby bezrobotne.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

OSOBA NEET wg definicji POWER to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

UWAGA!

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia w ramach powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta od dnia 1 kwietnia 2015 roku

celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w realizowanym projekcie.

Rekrutacja osób bezrobotnych do udziału w projekcie odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w:

REGULAMINIE REKRUTACJI do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim(I)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 07:15
 

Program stażowy ,,3+6+9"

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od 01.04.2015 zaprasza Pracodawców do skorzystania z możliwości zorganizowania stażu
w programie  „3+6+9”.
W miesiącu kwietniu b.r. planujemy zorganizować 25 staży w ramach tego programu.

 

Program Stażowy finansowany jest z trzech źródeł: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych”, ze środków Funduszu Pracy oraz środków prywatnych pracodawców biorących udział w Programie Stażowym.

 

Program Stażowy realizuje zapisy Gwarancji dla Młodzieży tzn. „obejmuje wsparciem osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET”.

Oznacza to, że kandydaci do odbycia staży w ramach Programu Stażowego muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

a. osoba w wieku 18-24 lata,
b. osoba z kategorii NEET - osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
c. osoba należąca do II profilu pomocy,
d. osoba w chwili kierowania na staż zarejestrowana w PUP nie dłużej niż 4 m-ce
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

 

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu w programie ,, 3+6+9” proszeni są o złożenie formularza DEKLARACJI UCZESTNICTWA (do pobrania poniżej)

Na deklaracje uczestnictwa oczekujemy od 01.04.2015.

Deklaracje należy składać w siedzibie PUP w Skarżysku - Kamiennej, na biuro podawcze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Program Stażowy będzie składał się z następujących etapów:

 1. 3-miesięczny staż zawodowy w zawodzie związanym z obsługą administracyjno-biurowo-organizacyjną pracodawcy lub związany z profilem prowadzonej działalności pracodawcy. Podczas trwania tego stażu pracodawca określi docelowe miejsce odbywania stażu i pracy dla bezrobotnego. Staż realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych”.
 2. 6-miesięczny staż zawodowy w zawodzie na którym docelowo stażysta będzie zatrudniony po zakończeniu stażu zawierający deklarację zatrudnienia bezrobotnego. Staż finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.
 3. 9-miesięczne zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę po zakończeniu stażu z drugiego etapu, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie w pierwszych 3 miesiącach musi nastąpić na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę cywilnoprawną  o miesięcznej wartości umowy równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu. Zatrudnienie finansowane jest ze środków prywatnych pracodawcy.

 

Wszystkie szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy i osoby bezrobotne uzyskają u doradcy klienta.

Rekrutacja pracodawców do Programu Stażowego będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnych miejsc stażowych.

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2015 14:45
 

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy"

Email Drukuj

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa

Kluczowym kryterium oceny zgłoszeń jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność  pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
z dopiskiem KONKURS KREATOR) w okresie od 2 marca do 29 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa (mpips.gov.pl/konkurs).

Patronat nad konkursem objęła Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl oraz Personel i Zarządzanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Poprawiony: czwartek, 12 marca 2015 11:17
 

Program Aktywizacja i Integracja