Nowa strona Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

W związku z integracją stron internetowych Urzędów Pracy w ramach wortalu PSZ oddajemy do Państwa dyspozycji nową stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Adres nowej strony Urzędu to http://skarzysko.praca.gov.pl

Dotychczasowa strona zostanie wyłączona 29 kwietnia 2016r.

Zaproszenie na Regionalne Targi Pracy

Email Drukuj

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się 10 maja 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w  Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 26-130 Suchedniów.

Zapraszamy pracodawców poszukujących pracowników; jednostki szkoleniowe, firmy doradcze, inne podmioty funkcjonujące na otwartym rynku pracy pragnące: zapromować realizowane projekty, zrekrutować uczestników projektów czy też skutecznie dotrzeć z ofertą do zwiedzających lub wzmocnić swoją markę.

Zapraszamy osoby bezrobotne poszukujące pracy lub stażu, osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych lub chcące podjąć nowe wyzwania zawodowe.

To wydarzenie na którym warto być!

Regionalne Targi Pracy będą zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy współudziale: Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.  Inicjatorem Targów jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów i odbędą się one pod patronatem Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Firmy i inne jednostki zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie Druku zgłoszenia udziału i przesłanie go do dnia 6 maja 2016r. na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź telefonicznie pod nr tel. 41 25 17 380/41 25 17 370/41 25 17 334, fax: 41 25 17 306. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnych Targów Pracy można uzyskać w PUP Skarżysko-Kamienna pod numerem telefonu  41 25 17 334 (Agata Zalewska).

 

Poprawiony: piątek, 22 kwietnia 2016 08:39 Więcej…
 

Rekrutacja na szkolenia i staże w zawodach: Operator CNC, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, Kucharz-kelner – Wysokie stypendia stażowe!

Email Drukuj

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowo-stażowym osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy z II profilem pomocy (o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne) oraz osoby bierne zawodowo, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia.

W projekcie przewidziano szkolenia i  6-cio miesięczne staże:

OPERATOR CNC (powiat skarżyski) 120 godz. / zajęcia  poniedziałek-piątek

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH (powiat starachowicki, powiat skarżyski ) 144 godz. / zajęcia  poniedziałek-piątek

KUCHARZ – KELNER (powiat starachowicki, powiat skarżyski) 152 godz./ zajęcia poniedziałek-piątek.

Staże zawodowe ze stypendium w wysokości 1363,35 zł do wypłaty/miesiąc.
Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym w wysokości 5,18 zł do wypłaty/ godz. szkoleniową.

Zapisy i informacje: pok. 107 Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2016 14:13
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Email Drukuj

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA- zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 14:32
 

Po konferencji „Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.

Email Drukuj

W czwartek 7 kwietnia 2016r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja pn. „Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski. Spotkanie było wydarzeniem wpisującym się w Europejski Dzień Pracodawcy.

Podczas przedmiotowej konferencji skarżyscy przedsiębiorcy dowiedzieli się w jaki sposób, za pośrednictwem jakich instytucji oraz w jakich terminach aplikować o środki i instrumenty zewnętrzne na wsparcie rozwoju swoich firm. Wszystkich zebranych gości przywitali Pan Jerzy Żmijewski – Starostwa Skarżyski oraz Pan Andrzej Brzeziński – Zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna. O możliwościach rozwoju firmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020 opowiedzieli pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich z Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego: Pan Artur Kosmala oraz Pan Jakub Sawa. Ofertę Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku–Kamiennej przedstawiła Pani Ewelina Kaczorowska - Dyrektor COI. Następnie Pan Paweł Rybiński z Consenso Sp. z o.o. oraz Pan Jarosław Samiec reprezentujący CKZ w Skarżysku – Kamiennej ZDZ Kielce zaprezentowali zgromadzonym przedsiębiorcom swoją ofertę w zakresie inwestowania w wykwalifikowany zespół pracowników. Na zakończenie Pan Paweł Lulek – Kierownik ds. Informacji, Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Współpracy z partnerami Rynku Pracy przedstawił założenia Rejestru Usług Rozwojowych - nowej platformy wsparcia kompetencji w przedsiębiorstwie, pokazując szanse, jakie daje to nowe narzędzie wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym podnoszeniem kompetencji zawodowych swoich pracowników.

Przedstawione podczas konferencji zagadnienia miały na celu pobudzenie innowacyjność oraz przygotowanie się do aplikowania o środki na inwestycje i projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich mieszczącego się w Kielcach przy ul. Leonarda 1 oraz do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122d gdzie eksperci udzielą fachowych porad na temat możliwości rozwoju firmy, skąd pozyskać na to fundusze oraz na temat nowych programów unijnych. Zapraszamy również do Powiatowego Urzędu Pracy, który również realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z którego można uzyskać wsparcie przy zatrudnianiu nowych pracowników.

 

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2016 12:47 Więcej…
 

Komunikat

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, informuje, iż w związku z wyczerpaniem zaplanowanych do wydatkowania na 2016 rok środków od dnia 18.03.2016r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie zawarcia umów: o refundację kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego   oraz Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, iż nadal prowadzimy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej na rzecz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat finansowaną w ramach:

I. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Adresatami programu w ramach ww. formy aktywizacji zawodowej są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

ZA OSOBĘ NEET KTÓRA:

  • nie pracuje uważa się osobę bezrobotną lub bierną zawodowo,
  • nie kształci się uważa się osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkoli uważa się osobę, którą nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

II. Programu Regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+.

Adresatami programu w ramach ww. formy aktywizacji zawodowej są osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia.

W zakresie możliwości skorzystania z tej formy aktywizacji w ramach realizowanych projektów Osoby Bezrobotne proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta .

 

NABÓR DO PROJEKTU SZKOLENIOWO-STAŻOWEGO ”AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Email Drukuj

Projekt ”AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Starachowicach i Skarżysku - Kamiennej, w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia  Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ

Funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie  kwalifikacji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 15 m-cy przez 60 osób (30K i 30M) skutkujące podjęciem zatrudnienia do V 2017 poprzez 41% osób o niskich kwalifikacjach, 35 % osób długotrwale bezrobotnych oraz 45 % osób z pozostałych grup docelowych projektu, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

 

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2016 13:16 Więcej…
 

Generator Współpracy

Program Aktywizacja i Integracja

Aktywizacja zawodowa