WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

Komunikat

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w miesiącu kwietniu br. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ustala środki na aktywizację osób bezrobotnych w ramach:

I. Zawarcia umowy o zorganizowanie stażu

1. Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET):

 • długotrwale bezrobotne wg poniższej definicji, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoba długotrwale bezrobotna wg PO WER:

 • w przypadku osób w wieku 18-24 lata, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
 • w przypadku osób w wieku 25-29 lat, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 400 000 zł., która pozwala objąć wsparciem 50 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne, zawierające deklarację dalszego zatrudnienia na okres min. 3 mc-y na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  realizowane będą  na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres 6 miesięcy.

II. Zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego

1. Adresatami powyższej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET):

 • długotrwale bezrobotne wg poniższej definicji, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoba długotrwale bezrobotna wg PO WER:

 • w przypadku osób w wieku 18-24 lata, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
 • w przypadku osób w wieku 25-29 lat, to osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia przed ostatnią rejestracją w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 400 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 50 osób bezrobotnych.

3. Wnioski zawierające deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na minimum 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą  na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.

III. Dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub  II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 300 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 15 osób bezrobotnych.

3. Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosić będzie 20.000 zł.

4. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

IV. Bonu szkoleniowego

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące(osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 110 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 20 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

V. Szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 15 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 3 osoby bezrobotne.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

VI. Bonu zatrudnieniowego

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 151 200 zł, która pozwala objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

VII. Bonu na zasiedlenie

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 375 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 50 osób bezrobotnych.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

VIII. Refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, dla których ustalono II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się i nieszkolące (osoba NEET).

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 10 080 zł, która pozwala objąć wsparciem 2 osoby bezrobotne.

3. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

OSOBA NEET wg definicji POWER to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

UWAGA!

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia w ramach powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta od dnia 1 kwietnia 2015 roku

celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w realizowanym projekcie.

Rekrutacja osób bezrobotnych do udziału w projekcie odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w:

REGULAMINIE REKRUTACJI do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim(I)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

UWAGA! ZAKOŃCZENIE REKTUTACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO PROGRAMU „WSPÓŁPRACUJ Z NAMI – ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ” – DZIAŁANIE 3 ZLECENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO BĘDĄCEGO W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zamyka w dniu 24.03.2015 od godziny 10.30 nabór osób bezrobotnych do udziału w Programie „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, Działanie 3: Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uzasadnienie:  Do dnia 24.03.2015 do PUP wpłynęło 101  kwestionariuszy zgłoszeniowych. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami PUP zastrzega zakończenie naboru kandydatów do Programu z chwilą wpłynięcia 101-go kwestionariusza zgłoszeniowego.

 

Informacja o wyczerpaniu środków w ramach poszczególnych form wsparcia ze środków PFRON

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż wyczerpał limit środków  PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, przyznanych Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 31/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Bliżyn

Email Drukuj

Zaproszenie na spotkanie „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”

Urząd Gminy Bliżyn oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, które odbędzie się w dniu 08.04.2015 w godz. od 13.00 do 15.00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,

Bliżyn ul. Staszica 16d

PROGRAM SPOTKANIA

 

13.00-13.10 OTWARCIE SPOTKANIA I PRZYWITANIE GOŚCI

Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Gospodarz spotkania

13.10-13.25 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM

Pani Magdalena Kosiec-Rykowska - Specjalista ds. analiz rynku pracy w PUP Skarżysko-Kamienna

13.25-14.00 FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ URZĄD PRACY

Pani Elżbieta Niewczas - Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w PUP Skarżysko-Kamienna

14.00-14.20 ZASADY I KRYTERIA PRZYNAWANIA WSPARCIA PRZEZ URZĄD PRACY W 2015

Pan Roman Białek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

14.20-14.35 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

Pan Bogusław Ciok - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

14.35-14.45 PORADNICTWO ZAWODOWE DLA PRACODAWCÓW

Pan Michał Skórski - Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia w PUP Skarżysko-Kamienna

14.45-15.00 DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkich pracodawców.

Informacji na temat spotkania udziela też Agata Zalewska – Specjalista ds. Programów tel. 41 2517 334.

 

Poprawiony: środa, 25 marca 2015 14:51
 

Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Email Drukuj
Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości  i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
  z zakresu  finansów  i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Planowane terminy szkoleń:

Pierwsza grupa /10 osób/  -  zajęcia warsztatowe  od 13 do 17 kwietnia 2015 r.

/Formularz zgłoszenia I grupa/

Druga  grupa /10 osób/   -  zajęcia warsztatowe  od 11 do 15  maja  2015 r.

/Formularz zgłoszenia  II grupa/

Trzecia grupa /10 osób/  - zajęcia warsztatowe od 15 do 19  czerwca 2015 r.

/Formularz zgłoszenia  III grupa/

Poprawiony: wtorek, 24 marca 2015 07:59
 

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy"

Email Drukuj

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa

Kluczowym kryterium oceny zgłoszeń jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność  pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
z dopiskiem KONKURS KREATOR) w okresie od 2 marca do 29 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa (mpips.gov.pl/konkurs).

Patronat nad konkursem objęła Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl oraz Personel i Zarządzanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Poprawiony: czwartek, 12 marca 2015 11:17
 

Program Aktywizacja i Integracja