Informacja dotycząca dostępnych środków na poszczególnych formach aktywizacji osób bezrobotnych

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada środki finansowe na realizację programów rynku pracy. Formy realizowane w ramach poszczególnych programów adresowane są do następujących grup osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy:

1. Bezrobotni do 30 roku życia:

  • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia
  • bon szkoleniowy  dla bezrobotnego do 30 roku życia
2. Informujemy Pracodawców, iż nadal posiadamy środki na realizację Trójstronnych Umów Szkoleniowych dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej

3. Pracodawcy mogą ubiegać się nadal o środki  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
w wieku 45 lat i więcej.

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia, dla których nie ustalono dotychczas profilu pomocy proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu określenia profilu pomocy.

Wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej PUP, są również dostępne u doradców klienta w siedzibie urzędu.

Nabór prowadzimy do wyczerpania limitu środków. W sytuacji wyczerpania kwoty limitu środków na realizację powyższych form Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór, o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową.

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami prosimy
o kontakt ze swoim doradcą klienta, u którego Państwo uzyskają wszystkie szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form wsparcia.

Poprawiony: środa, 05 listopada 2014 12:34
 

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

W dniu 12.11.2014 w świętokrzyskim Centrum Biznesu w Starachowicach  odbyło się uroczyste podpisanie setnej umowy w programie ,,Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
Pragniemy Państwa zachęcić do zapoznania się i skorzystania z kolejnej edycji rządowego projektu ,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie” mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Wnioski można składać od 17.11.2014.

Więcej informacji na temat projektu i kontakt do instytucji realizującej projekt znajdą Państwo na stronie: www.pierwszybiznes.farr.pl

Wnioski o przyznanie pożyczki przyjmowane są w biurach Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach:

- Starachowice, ul. Mickiewicza 1a

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38

- Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49

Ogólne informacja na temat  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej  - instrumentu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: http://www.pupskarzysko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=769&Itemid=242

Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 07:06
 

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy

Email Drukuj

Tegoroczne Regionalne Targi Pracy zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrał również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek.

Szacujemy, że odwiedziła je rekordowa liczba osób – blisko: 2 tys. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z prawie 430 ofert pracy, poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje pomagające powstać i rozwijać istniejące podmioty gospodarcze.

W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców w tym 25 pracodawców przede wszystkim  
ze Skarżyska, Starachowic oraz  z Kielc. Swoje oferty zaprezentował również duże firmy
o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszono również oferty pracy za granicą: głównie na terenie Niemiec
i Holandii. Najbardziej poszukiwani byli opiekunowie osób starszych, nie brakowało ofert pracy
z branży budowlanej, przetwórstwa spożywczego, motoryzacji, automatyki.

Pracodawcy przeprowadzili rozmowy z 1041  osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Do dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się  224 osoby.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 07:49
 

Nabór wniosków: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w związku z otrzymaniem kwoty 68.000 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dla zainteresowanych pracodawców nabór wniosków:

Formularz wniosku:

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

UWAGA!  Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Wnioski można składać od 4 sierpnia 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.
W sytuacji wpłynięcia wniosków, które zostaną rozpatrzone pozytywnie i wyczerpania kwoty limitu środków na ich realizację, Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową oraz komunikat na tablicy ogłoszeń.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Osoby do kontaktu:

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia Michał Skórski; pokój nr 104, tel. 41 25 17 310, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym: Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 07:20
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

UWAGA! Zmiana sposobu rejestrowania się w PUP po raz pierwszy

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

 

W celu usprawnienia procesu profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy informujemy, że od dnia 01.07.2014r. wszyscy mieszkańcy powiatu rejestrujący się po raz pierwszy jako osoby bezrobotne mogą dokonać tego na 2 sposoby:

1) osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105 pokój nr 7 oraz 12 na parterze budynku;

2)      drogą elektroniczną: rejestracja on-line (instrukcja rejestracji on-line , platforma ePUAP).

 

 

Osoby, które pragną po raz pierwszy zarejestrować się w urzędzie pracy zapraszamy do jego siedziby lub zachęcamy do skorzystania z możliwości rejestracji on-line.
Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 12:17
 

Program Aktywizacja i Integracja