INFORMACJA

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 02.05.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej  będzie czynny w godzinach od 07.00 do 15.00.

Natomiast Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w  Suchedniowie, Bliżynie oraz w Skarżysku-Kościelnym będą nieczynne. Osoby z tych gmin zapraszamy w tym dniu do siedziby PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Poprawiony: wtorek, 15 kwietnia 2014 10:12
 

Nadchodzą zmiany

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że Senat przyjął projekt nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta.

Wprowadzony zostanie szereg zmian, których celem jest usprawnienie obsługi bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

Więcej informacji na temat proponowanych zmian znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zakończenie czwartego naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Email Drukuj


Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.04.2014 roku o godzinie 12.50 został zakończony czwarty nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny termin naboru wniosków ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.

 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI do 2. edycji projektu „NOWA PRACA” Poddziałanie 8.1.2 PO KL realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Email Drukuj

Poprawiony: wtorek, 08 kwietnia 2014 08:55
 

Zakończenie czwartego naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 01.04.2014 roku został zakończony czwarty nabór wniosków o:

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nadmieniamy, iż nadal prowadzimy nabór wniosków o:

 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny termin naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.


 

Czwarty nabór wniosków

Email Drukuj

 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza czwarty nabór wniosków o:

 

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Adresatami powyższego naboru będą:

 • w ramach staży

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia tzw. młodzież NEET -  nie pracują ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i które w dniu objęcia powyższą formą aktywizacji będą widniały w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 4 miesiące od dnia ostatniej rejestracji

 

 • w ramach dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne posiadające aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Nadmieniamy, iż w ramach czwartego ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na zorganizowanie staży – 156 000 zł
 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 400 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 600 000 zł

Wszystkie wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej, które będą poprawne pod względem formalno-prawnym będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres:

- 6 miesięcy dla wniosków z deklaracją zatrudnienia na okres minimum 3 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu powyższej formy aktywizacji

- 3 miesięcy dla wniosków bez deklaracji zatrudnienia po zakończeniu powyższej formy aktywizacji

bez możliwości ich przedłużenia.

 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, które będą kompletne i prawidłowo sporządzone będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

 

UWAGA:

Do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy przedłożyć oświadczenie osoby bezrobotnej potwierdzające, iż nie pracuje ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu. Wzór oświadczenia tutaj.

Wniosek przed złożeniem należy opatrzyć w górnej części nazwą programu, którego dotyczy.

1) w przypadku Programu skierowanego do bezrobotnych do 25 roku życia – (-25)

2) w przypadku Programu skierowanego do bezrobotnych powyżej 50 roku życia – (+50)

3) w przypadku Programu skierowanego do bezrobotnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności – (BN)

4) w przypadku Programu skierowanego do bezrobotnych długotrwale – (+BD)

 

Programy specjalne

Aktywizacja bezrobotnych EFS 6.1.1