Nabór wniosków na nowe formy wsparcia

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków na NOWE FORMY POMOCY dla osób bezrobotnych, na realizację których posiadamy środki. Formy te adresowane są do następujących grup osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy:

1. Bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotni sprawujący opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną:

 • Świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 • Grant na telepracę

2. Bezrobotni powyżej 50 r.ż:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+

3. Bezrobotni do 30 r.ż:

 • Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30  r.ż. podejmujących pierwszą pracę
 • Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia, dla których nie ustalono dotychczas profilu pomocy proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu określenia profilu pomocy.

Wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej PUP, są również dostępne u doradców klienta w siedzibie urzędu.

Nabór prowadzimy do wyczerpania limitu środków. W sytuacji wyczerpania kwoty limitu środków na realizację powyższych form Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór, o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową.

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami prosimy o kontakt ze swoimi doradcą klienta, u którego Państwo uzyskają wszystkie szczegółowe informacje.

Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych form wsparcia.

 

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Email Drukuj


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 01.09.2014 roku o godzinie 08.00
wstrzymujemy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie informujemy, iż kolejny termin wznowienia naboru wniosków ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl
oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.

 

Wznowienie naboru wniosków

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nadmieniamy, iż w ramach ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 240 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 160 000 zł

 

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

 

Wnioski można składać od 1 września 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

Poprawiony: środa, 27 sierpnia 2014 13:11
 

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako POSZUKUJĄCE PRACY niepozostające w zatrudnieniu

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków PFRON ogłasza nabór wniosków o:

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako POSZUKUJĄCE PRACY niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać od 26 sierpnia 2014r.

Powyższy  nabór zostanie zamknięty z chwilą wyczerpania środków finansowych.

Przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi 50 000 zł.

Umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres 3 m- cy.

Z uwagi na określony w programie poziom efektywności zatrudnieniowej w pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną wnioski zawierające deklarację dalszego zatrudnienia po otrzymanym wsparciu.

UWAGA!

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PUP pokój 5 i 6, bądź na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

Wniosek przed złożeniem należy opatrzyć w górnej części nazwą programu, którego dotyczy tj. PFRON
 

XI Internetowa Giełda Pracy

Email Drukuj
 

Nabór wniosków: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w związku z otrzymaniem kwoty 68.000 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dla zainteresowanych pracodawców nabór wniosków:

Formularz wniosku:

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

UWAGA!  Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Wnioski można składać od 4 sierpnia 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.
W sytuacji wpłynięcia wniosków, które zostaną rozpatrzone pozytywnie i wyczerpania kwoty limitu środków na ich realizację, Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową oraz komunikat na tablicy ogłoszeń.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Osoby do kontaktu:

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia Michał Skórski; pokój nr 104, tel. 41 25 17 310, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym: Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 08:20
 

Program Aktywizacja i Integracja

Aktywizacja bezrobotnych EFS 6.1.1