Dodatkowe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych z "rezerwy" Funduszu Pracy

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 09.10.2014r. znak: DF-I-4021-13-13-JW/14 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 700,0 tyś. zł. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Adresatami programu są: osoby bezrobotne, które w dniu zastosowania wobec nich wsparcia mają ukończony 30 rok życia lecz nie ukończyli 50 roku życia.

W ramach programu zostały przewidziane poniższe formy  wsparcia:

 • staże
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria, zainteresowane wybraną formą wsparcia, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 10:05
 

Regionalne Targi Pracy 22.10.2014 Skarżysko-Kamienna

Email Drukuj

Już 22.10.2014 (środa) w Skarżysku-Kamiennej w godzinach od 10.00 do 13.00 w Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY. Targi są organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkie osoby szukające pracy i pracodawców poszukujących pracowników.

Zgłoszenia pracodawców chcących wziąć udział w Targach przyjmuje do 17.10.2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej Pośrednik Pracy Mariusz Żak  pod nr telefonu (41) 25 17 380 lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


 

Bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach projektu "Moja własna firma "

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia - siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek
i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin szkoleń:

20 -24 października 2014 roku.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa.

 

Poprawiony: piątek, 10 października 2014 14:53
 

OFERTY ODBYCIA STAŻU U PRACODAWCY

Email Drukuj

Informujemy, iż na dzień 25.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dysponuje ofertami stażów u pracodawcy w następujących zawodach:

 • PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY - ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM
 • KELNER

UWAGA!!!  Z powyższych ofert mogą skorzystać wyłącznie osoby zarejestrowane o ustalonym profilu pomocy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowe informacje każdy zainteresowany może uzyskać u swojego doradcy klienta.

Poprawiony: czwartek, 02 października 2014 14:10
 

Nabór wniosków: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w związku z otrzymaniem kwoty 68.000 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dla zainteresowanych pracodawców nabór wniosków:

Formularz wniosku:

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

UWAGA!  Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Wnioski można składać od 4 sierpnia 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.
W sytuacji wpłynięcia wniosków, które zostaną rozpatrzone pozytywnie i wyczerpania kwoty limitu środków na ich realizację, Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową oraz komunikat na tablicy ogłoszeń.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Osoby do kontaktu:

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia Michał Skórski; pokój nr 104, tel. 41 25 17 310, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym: Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 08:20
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

Program Aktywizacja i Integracja