WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

INFORMACJA o PIT i RMUA

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kamiennej   informuje, iż Informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2014 oraz Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2014 RMUA zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do końca lutego 2015r.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w  Skarżysku- Kamiennej  informuje, iż stypendia (stażowe lub szkoleniowe) wypłacone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012r. poz.361 z późn. zm.) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym w takim przypadku nie wystawia się PIT-11 – informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

 

Komunikat

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej w związku z otrzymaną decyzją o przyznaniu środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej informuje, iż w miesiącu styczniu dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

  • refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 12 stycznia 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

1. Adresatami powyższej formy aktywizacji są wyłącznie osoby bezrobotne do 25 roku życia.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 100 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 5 osób bezrobotnych.

3. Maksymalna kwota na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20.000 zł.

4. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

 

Kryteria w sprawie realizacji wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

pobierz

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

pobierz

 

O wszelkich innych możliwych formach wsparcia w powrocie na rynek pracy, w tym o ofertach pracy informacji udziela Doradca Klienta odpowiedni do litery nazwiska osoby bezrobotnej.

 

Informacja o środkach i aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku

Email Drukuj


Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-I-4021-a-13-1-JW/14 z dnia 29.12.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację o dysponowaniu w 2015 roku środkami finansowymi w wysokości 13.374,4 tys. zł.

W ramach przyznanego limitu Urząd realizować będzie w roku bieżącym programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowane z niżej wskazanych źródeł:

  • 6.358.200 zł w ramach algorytmu
  • 4.488.500 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • 2.527.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 29.12.2014r. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała podział środków finansowych w 2015 roku na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych, który to podział obrazuje załączona tabela.

 

Nadmieniamy, iż w roku bieżącym w ramach posiadanego limitu kierując się zasadą celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydatkowania środków publicznych ustala się następujące kwoty refundacji/dofinansowania:

 

 

Aktywne formy

Kwota refundacji/dofinansowania

1

2

Prace interwencyjne

750 zł + FUS (refundacja co miesiąc)

1 500 zł + FUS (refundacja co drugi miesiąc)

Roboty publiczne

Nadmieniamy, iż do robót publicznych będą skierowane w szczególności  osoby bezrobotne:

- korzystające z pomocy MOPS, GOPS

- dłużnicy alimentacyjni

1 200  zł + FUS (refundacja co miesiąc)

1700 zł + FUS (dla umów zawierających deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy finansowanych w szczególności z Rezerwy Ministra – refundacja co miesiąc)

Środki na działalność dla bezrobotnego

20 000 zł

Środki na założenie spółdzielni socjalnej

14 000 zł

Środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

11 000 zł

Refundacja dla pracodawców

20 000 zł

Prace społecznie użyteczne

60 % świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

100 % zasiłku dla bezrobotnych

Zatrudnienie wspierane

100 % zasiłku przez okres 3 pierwszych miesięcy

80 % zasiłku przez okres 3 kolejnych miesięcy

60 % zasiłku przez okres 6 następnych miesięcy

Bon stażowy

badania lekarskie:

- max. 100 zł

koszty dojazdu:

–  82 zł w granicach miasta

- 100 zł poza granicami miasta

Termin ważności bonu: 14 dni

Bon szkoleniowy

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia Termin ważności bonu: 30 dni

Bon zatrudnieniowy

100 % zasiłku

Termin ważności bonu: 14 dni

Bon na zasiedlenie

w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia

Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

875 zł/m-c

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

875 zł/m-c

Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy

10 500 zł

Świadczenie aktywizacyjne

50 % minimalnego wynagrodzenia  w przypadku 12 miesięcznego okresu zatrudnienia

30 % minimalnego wynagrodzenia  w przypadku 18 miesięcznego okresu zatrudnienia

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta, którego zadaniem jest wskazanie do aktywizacji bezrobotnego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy przy osiągnięciu najkorzystniejszej efektywności zatrudnieniowej.

 

Każdorazowo o programach finansowanych z Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra, EFS, PFRON Urząd Pracy powiadamiał będzie odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej oraz w tablicach ogłoszeń Urzędu.

 

Informujemy ponadto, iż od 01.01.2015 roku wprowadzono nowe kryteria oraz druki wniosków w ramach poszczególnych form aktywizacji, które dostępne są na stronie PUP.

Poprawiony: piątek, 09 stycznia 2015 07:13
 

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

W dniu 12.11.2014 w świętokrzyskim Centrum Biznesu w Starachowicach  odbyło się uroczyste podpisanie setnej umowy w programie ,,Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
Pragniemy Państwa zachęcić do zapoznania się i skorzystania z kolejnej edycji rządowego projektu ,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie” mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego.

Wnioski można składać od 17.11.2014.

Więcej informacji na temat projektu i kontakt do instytucji realizującej projekt znajdą Państwo na stronie: www.pierwszybiznes.farr.pl

Wnioski o przyznanie pożyczki przyjmowane są w biurach Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach:

- Starachowice, ul. Mickiewicza 1a

- Kielce, ul. Warszawska 21/9

- Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38

- Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49

Ogólne informacja na temat  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej  - instrumentu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: http://www.pupskarzysko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=769&Itemid=242

Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 07:06
 

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy

Email Drukuj

Tegoroczne Regionalne Targi Pracy zostały zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrał również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek.

Szacujemy, że odwiedziła je rekordowa liczba osób – blisko: 2 tys. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z prawie 430 ofert pracy, poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje pomagające powstać i rozwijać istniejące podmioty gospodarcze.

W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców w tym 25 pracodawców przede wszystkim  
ze Skarżyska, Starachowic oraz  z Kielc. Swoje oferty zaprezentował również duże firmy
o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszono również oferty pracy za granicą: głównie na terenie Niemiec
i Holandii. Najbardziej poszukiwani byli opiekunowie osób starszych, nie brakowało ofert pracy
z branży budowlanej, przetwórstwa spożywczego, motoryzacji, automatyki.

Pracodawcy przeprowadzili rozmowy z 1041  osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Do dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowały się  224 osoby.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 07:49
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS), w ramach którego środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W chwili obecnej wystąpiliśmy o przyznanie środków na ten cel w związki z czym, by lepiej zaplanować ich wydatkowanie zwracamy się z uprzejmą prośbą  o  wypełnienie Ankiety, badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

ANKIETA – do pobrania

Wypełnioną ankietę proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub fax-em pod nr (41) 25 17 306

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca może złożyć  wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca   jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 

Podstawa prawna: art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

Osoby do kontaktu:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - doradca klienta Magdalena Kosiec-Rykowska; pokój nr 105 , tel. 41 25 17 383, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

 

 

Program Aktywizacja i Integracja

Aktywizacja zawodowa