WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu POWER

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, posiadające II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym i nieszkolące do skorzystania ze wsparcia. W ramach realizowanego przez nasz urząd Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie skarżyskim (I)” – Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
posiadamy jeszcze środki finansowe na następujące formy aktywizacji:

 • staż w ramach bonu stażowego
 • bon szkoleniowy
 • szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
 • bon na zasiedlenie
 • bon na zatrudnienie
 • dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 • szkolenie grupowe ,,Podstawy rachunkowości we własnej działalności gospodarczej”

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia mogą Państwo uzyskać zgłaszając się do swojego Doradcy Klienta.

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie urzędu lub ze strony internetowej www.pupskarzysko.pl.

Zapraszamy do współpracy pracodawców i  osoby bezrobotne.

Poprawiony: piątek, 21 sierpnia 2015 09:48
 

XII Internetowa Giełda Pracy

Email Drukuj

Zapraszamy Pracodawców do wzięcia udziału w Internetowej Giełdzie Pracy poprzez bezpłatne zgłoszenie oferty pracy na załączonym formularzu do dnia 10 września br. na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. IGP to skuteczny i sprawdzony sposób wsparcia Pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry zgodnej z potrzebami firmy. Korzyścią dla Państwa firmy będzie możliwość bezpłatnego pozyskania kandydatów do pracy, wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby poszukujących pracy.

 

 

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2015 14:50
 

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2) – rezerwa FP MPiPS

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby bezrobotne, między 30 a 50 rokiem życia, posiadające II profil pomocy,
do skorzystania w ramach środków Funduszu Pracy – rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z następujących form wsparcia:

 • staże

UWAGA! Staże będą realizowane na okres 3 m-cy i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 • szkolenia indywidualne w zakresie tematycznym wskazanym przez wnioskującą uprawnioną osobę bezrobotną

UWAGA! We wnioskach o zorganizowanie szkolenia musi zostać zawarta deklaracja uprawdopodabniająca po zakończonym szkoleniu podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia mogą Państwo uzyskać zgłaszając się do swojego Doradcy Klienta.

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie urzędu lub ze strony internetowej www.pupskarzysko.pl.

 

Zapraszamy do współpracy pracodawców i osoby bezrobotne.

 

Regionalne Targi Pracy

Email Drukuj
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,UCZ SIĘ – PRACUJ - POMAGAJ INNYM”

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.08.2015r. zespół zadaniowy złożony z przedstawicieli Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowego Urzędu Pracy dokonał weryfikacji formularzy zgłoszonych do udziału w Projekcie  ,,Ucz się –pracuj - pomagaj innym”. W wyniku prac rozstrzygnięto nabór.

 

Wyniki naboru:

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

UWAGA! Z wszystkimi osobami,  które  złożyły formularze rekrutacyjne skontaktują się pracownicy PUP, informując o wynikach naboru i dalszych działaniach.

 

AKTUALNE ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH

Email Drukuj


Szanowni Państwo,

W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych w ramach niżej wskazanych projektów/programów rynku pracy. Szczegółowe informacje na temat wsparcia mogą Państwo uzyskać zgłaszając się do swojego Doradcy Klienta.

I. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” – Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach projektu posiadamy jeszcze środki finansowe na poniższe formy aktywizacji:

 • staż
 • staż w ramach bonu stażowego
 • bon szkoleniowy
 • szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
 • bon na zasiedlenie

UWAGA!

Staże będą realizowane wyłącznie do 30.11.2015r. i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na podstawie: umowy o pracę na okres min. 3 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy lub stosunku cywilnoprawnego (w przypadku umowy zlecenia –umowa na okres 3m-cy oraz wartości równiej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia a w przypadku umowy o dzieło dla której nie ustalono czasu trwania umowy wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia).

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, posiadające II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym i nieszkolące (osoba NEET).

II. Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

W ramach projektu posiadamy jeszcze środki finansowe na poniższe formy aktywizacji:

 • staż
 • dofinansowanie wynagrodzenia 50+
 • prace interwencyjne
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, posiadające II profil pomocy i należące do jednej z poniższych kategorii:

- osoby po 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

- osoby z niskimi kwalifikacjami tj. posiadają wykształcenie do ponadgimnazjalnego włącznie.

UWAGA!

Z uwagi na konieczność osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych.

Staże będą realizowane wyłącznie do 30.11.2015r. i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na podstawie: umowy o pracę na okres min. 3 m-cy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, lub stosunku cywilnoprawnego (w przypadku umowy zlecenia –umowa na okres 3m-cy oraz wartości równiej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia a w przypadku umowy o dzieło dla której nie ustalono czasu trwania umowy wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia).

Umowy w ramach projektu będą podpisywane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na ich realizację.

III. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (1) – rezerwa FP MPiPS

W ramach projektu posiadamy jeszcze środki finansowe na poniższe formy aktywizacji:

 • staż

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne, posiadające II profil pomocy, w wieku 30-50 lat należące do jednej z poniższych kategorii:

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby bezrobotne niepełnosprawne

- korzystające z pomocy społecznej

UWAGA!

Staże będą realizowane wyłącznie do 30.11.2015r. i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2) – rezerwa FP MPiPS

W ramach projektu posiadamy jeszcze środki finansowe na poniższe formy aktywizacji:

 • staż
 • szkolenia indywidualne wskazane przez osobę uprawnioną
 • szkolenia grupowe w zawodach:

- Operator koparko-ładowarki kl. III

- Kurs przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (uprawnienie SEP do 1 kV).

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne, posiadające II profil pomocy, w wieku 30-50 lat.

UWAGA!

Staże będą realizowane na okres 3 m-cy i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW W REZERWY FP MPIPS.

W dniu 7 sierpnia br. MPiPS ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy. Wobec powyższego wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niespełniające kryteriów w ramach wyżej wymienionych projektów i programów  lub zainteresowane innymi formami aktywizacji proszone są o zgłoszenie się do swojego Doradcy Klienta.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z powyższych form wsparcia.

Poprawiony: wtorek, 11 sierpnia 2015 14:48
 

Program Aktywizacja i Integracja