WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE CO DO MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY, REZERWY MINISTRA, EFS, PFRON UZYSKAJĄ PAŃSTWO U DORADCY KLIENTA

REKTUTACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO PROGRAMU „WSPÓŁPRACUJ Z NAMI – ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ” – DZIAŁANIE 3 ZLECENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO BĘDĄCEGO W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Email Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór osób bezrobotnych do udziału w Programie „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, Działanie 3: Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Adresatami powyższego Programu mogą być osoby spełniające łącznie 3 poniższe warunki:

I. osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako osoba bezrobotna,

II. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy,

III. osoba należąca do co najmniej jednej z poniżej wymienionych kategorii:

 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,

Program przewiduje doprowadzenie przez agencję zatrudnienia do 40 osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Osoby bezrobotne, spełniające wyżej wymienione kryteria i zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 105. Formularze rekrutacyjne nie podlegają jakiejkolwiek wstępnej weryfikacji pod względem formalnym na etapie przyjmowania.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji do Programu.

Wypełnione Formularze można składać w siedzibie PUP Skarżysko-Kamienna od dnia 05.03.2015r. do dnia 20.03.2015r.

UWAGA!

PUP zastrzega zakończenie naboru kandydatów do Programu z chwilą wpłynięcia 101-go kwestionariusza zgłoszeniowego.

 

Poprawiony: środa, 04 marca 2015 15:40
 

Informacja o dostępności środków w ramach poszczególnych form wsparcia

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

 

 • przyznania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 

1. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 97 400 zł, która pozwala objąć wsparciem 7 osób bezrobotnych.

2. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

 • zatrudnienia wspieranego

 

1. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 32 400 zł, która pozwala objąć wsparciem 5 osób bezrobotnych.

2. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

 • refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

1. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 10 080 zł, która pozwala objąć wsparciem 2 osoby bezrobotne.

2. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

 • grantu na utworzenie stanowiska w formie telepracy

 

1. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 10 500 zł, która pozwala objąć wsparciem 1 osobę bezrobotną.

2. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

 • świadczenia aktywizacyjnego

 

1. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 8 750 zł, która pozwala objąć wsparciem 1 osobę bezrobotną.

2. Wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 marca 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 07:24
 

,Współpracuj z nami - rozwijaj swoją firmę"

Email Drukuj

W dniu wczorajszym odbyło się czwarte z cyklu spotkań informacyjno-doradczych dla przedsiębiorców z powiatu skarżyskiego. Tym razem w Miejskim Centrum Kultury zebranych gościł gospodarz spotkania Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej Konrad Krönig, a rangę spotkania podniosła obecność Kazimierza Kotwoskiego Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Arkadiusza Piecyka Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Otwierając spotkanie Prezydent Miasta przedstawił zarys koncepcji inwestycyjnej Skarżyska-Kamiennej, potrzebę wspierania lokalnych pracodawców, ale przede wszystkim poprawy koniunktury gospodarczej miasta poprzez pozyskanie zewnętrznych inwestorów. Na możliwości rozwoju miasta i całego regionu zwrócił również w swoim wystąpieniu Kazimierz Kotowski.

Przedsiębiorcy mieli możliwość poznania sytuacji na lokalnym rynku pracy, form aktywizacji zawodowej z jakich można obecnie korzystać w urzędzie pracy oraz które będą realizowane po uruchomieniu środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przedstawił natomiast prezentację poświęconą wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W części dyskusyjnej spotkania padały pytania m.in. o kwalifikowalność pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcą, ożywienie gospodarcze miasta poprzez wykorzystanie potencjału infrastruktury komunikacyjnej i wymagane gwarancje zatrudnienia po zakończonych stażach.

Poprawiony: środa, 04 marca 2015 08:12
 

Dodatkowe środki na aktywizację z Rezerwy Ministra

Email Drukuj


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 28.01.2015r. znak: DF-I.4021.13.2.2015.JW o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 300,0 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

Adresatami programu są osoby bezrobotne defaworyzowane na rynku pracy:

 • do 25 roku życia

 

W ramach przyznanej decyzji realizowane będą poniższe formy aktywizacji:

1) bon zatrudnieniowy

Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:  33 900 zł, która pozwala objąć wsparciem 6 osób bezrobotnych.

2) bon szkoleniowy

Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:  16 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 4 osoby bezrobotne.


Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta od dnia 5 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Nadmieniamy, iż złożone wnioski spełniające wymogi formalno–prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

Poprawiony: środa, 25 lutego 2015 10:19
 

Zaproszenie na spotkanie „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”

Email Drukuj


Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, które odbędzie się w dniu 03.03.2015r. w godz. od 16.00 do 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25.

Spotkanie odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


PROGRAM  SPOTKANIA


16.00-16.10 - PRZYWITANIE GOŚCI
Gospodarz spotkania – Konrad Krӧnig, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

16.10-16.25 - SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM
Magdalena Kosiec-Rykowska, Specjalista ds. analiz rynku pracy PUP Skarżysko-Kamienna
16.25-17.00 - FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ URZĄD PRACY
Elżbieta Niewczas, Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy PUP Skarżysko-Kamienna
17.00-17.20 - ZASADY I KRYTERIA PRZYNAWANIA WSPARCIA PRZEZ URZĄD PRACY W 2015
Roman Białek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
17.20-17.35 - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW
Arkadiusz Piecyk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Kielcach
17.35-17.45 - PORADNICTWO ZAWODOWE DLA PRACODAWCÓW
Michał Skórski, Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia PUP Skarżysko-Kamienna
17.45-18.00 - DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkich pracodawców. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informacji na temat spotkania udziela też Agata Zalewska – Specjalista ds. Programów tel. 41 2517 334.

plakat

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę”, które odbędzie się w dniu 03.03.2015r. w godz. od 16.00 do 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25.

Spotkanie odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


PROGRAM SPOTKANIA


16.00-16.10 - PRZYWITANIE GOŚCI
Gospodarz spotkania – Konrad Krӧnig, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

16.10-16.25 - SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM
Magdalena Kosiec-Rykowska, Specjalista ds. analiz rynku pracy PUP Skarżysko-Kamienna
16.25-17.00 - FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ URZĄD PRACY
Elżbieta Niewczas, Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy PUP Skarżysko-Kamienna
17.00-17.20 - ZASADY I KRYTERIA PRZYNAWANIA WSPARCIA PRZEZ URZĄD PRACY W 2015
Roman Białek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
17.20-17.35 - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW
Arkadiusz Piecyk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Kielcach
17.35-17.45 - PORADNICTWO ZAWODOWE DLA PRACODAWCÓW
Michał Skórski, Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia PUP Skarżysko-Kamienna
17.45-18.00 - DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkich pracodawców. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informacji na temat spotkania udziela też Agata Zalewska – Specjalista ds. Programów tel. 41 2517 334.

plakat

Poprawiony: czwartek, 26 lutego 2015 13:40
 

Firma Marathon Intenational poszukuje kierowców

Email DrukujPowiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi rekrutację pod potrzeby firmy Marathon International sp.z o.o. sp.k. z Poznania (www.emarthon.pl) - inwestora 

zamierzającego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej uruchomić Centrum Transportowe zlokalizowane w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

Firma poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Kierowca kat. C+E

transport międzynarodowy

Miejsce pracy: Europa Zachodnia

Adresaci oferty:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w skarżyskim PUP

-osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy na terenie woj. świętokrzyskiego
i mazowieckiego

- wszystkie inne osoby zainteresowane, spełniające wymagania pracodawcy (w tym pracujący)

Opis stanowiska:

 • praca w systemie export - import,
 • praca wykonywana w załogach jednoosobowych,
 • praca w charakterze kierowcy kat. C+E w transporcie międzynarodowym

Wymagania:

 • ważne prawo jazdy kategorii C+E (z wpisanym kodem okresowego szkolenia kierowców ,,95”)
 • kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona lub szkolenie okresowe (w zależności od wieku kierowcy i/lub uzyskania uprawnień)
 • uprawnienia ADR – podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • uprawnienie operatora wózka widłowego
 • posiadanie elektronicznej karty kierowcy do tachografów cyfrowych
 • aktualne badania lekarskie kierowców wykonujących transport drogowy
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności

 

Firma oferuje:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w zdrowej atmosferze i na jasno określonych warunkach
  • atrakcyjny i motywacyjny system wynagrodzeń
  • nowoczesny i komfortowo wyposażony tabor

Zainteresowane osoby zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Pośrednikiem Pracy Panem Mariuszem Żakiem (PUP Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 105, Hala Obsługi Klienta, Stanowisko nr 8, tel. 41 25 17 380 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

UWAGA! Pomożemy Państwu przygotować dokumenty aplikacyjne

Zainteresowane osoby zapraszamy w dniu 05.03.2015r. na spotkanie konsultacyjno-doradcze do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Sala Szkoleniowo-Informatyczna (wejście od strony ul. Pięknej) od godziny 12.00 do 14.00.  W ramach spotkania doradcy zawodowi z tut. PUP pomogą Państwu opracować Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) i List Motywacyjny oraz udzielają praktycznych rad dotyczących rozmowy rekrutacyjnej.

 

Dla osób nie zarejestrowanych w PUP Skarżysko-Kamienna prosimy o zawarcie
w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  dla potrzeb prowadzonej rekrutacji na rzecz firmy MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zalasewo 62-020, Os. Leśne 32
z dopiskiem PROJEKT SKARŻYSKO-KAMIENNA.

Poprawiony: środa, 25 lutego 2015 09:49
 

Program Aktywizacja i Integracja