Wstrzymanie naboru wniosków

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 09.09.2014r. dodatkowego naboru wniosków w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonej w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, informujemy iż z powodu wyczerpania środków:

w dniu 15.09.2014r. o godz. 10.00 wstrzymujemy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznanie bonu na zasiedlenie.

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór na pozostałe formy wsparcia podane w komunikacie z dnia 09.09.2014r.

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 10:12
 

Nabór wniosków na nowe formy wsparcia

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków na NOWE FORMY POMOCY dla osób bezrobotnych, na realizację których posiadamy środki. Formy te adresowane są do następujących grup osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy:

1. Bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotni sprawujący opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną:

 • Świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
 • Grant na telepracę

2. Bezrobotni powyżej 50 r.ż:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+

3. Bezrobotni do 30 r.ż:

 • Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30  r.ż. podejmujących pierwszą pracę
 • Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 • Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

 

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia, dla których nie ustalono dotychczas profilu pomocy proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu określenia profilu pomocy.

Wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej PUP, są również dostępne u doradców klienta w siedzibie urzędu.

Nabór prowadzimy do wyczerpania limitu środków. W sytuacji wyczerpania kwoty limitu środków na realizację powyższych form Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór, o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową.

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami prosimy o kontakt ze swoimi doradcą klienta, u którego Państwo uzyskają wszystkie szczegółowe informacje.

Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych form wsparcia.

 

Dodatkowy nabór wniosków

Email Drukuj

KOMUNIKAT

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 05.09.2014r. znak: DF-I-4021-13-10-JW/14 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokosci 800,0 tyś. zł. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Adresatami programu są: osoby bezrobotne  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonej w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowane w PUP Skarżysko-Kamienna t.j.

 • bezrobotni do 30 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

UWAGA! Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące aktywizacji: długotrwale bezrobotnych, osób do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

W związku z powyższym, w ramach przyznanej decyzji od dnia 10.09.2014r. ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o:

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (286 tyś. zł.),
 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (240 tyś. zł.),
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (240 tyś. zł.),
 • przyznanie bonu na zasiedlenie (30,4 tyś. zł.),
 • szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej (3,6 tyś. zł.).

Wszystkie wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej, które będą poprawne pod względem formalnym oraz będą zawierały deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na okres minimum 3 m-cy będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy będą podpisywane na okres 3 m-cy bez możliwości ich przedłużenia.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

Wnioski można składać od 10 września 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15.00.

UWAGA! Wszystkie wnioski powinny zostać opatrzone w górnej części nazwą programu tj. dopiskiem: „Art. 49”.

Nadmieniamy, iż złożone wnioski spełniające wymogi formalno-prawne będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

Poprawiony: wtorek, 09 września 2014 14:56
 

Spotkanie informacyjne na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości dofinansowania na założenie firmy

Email Drukuj

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z funduszami dla…” , którego głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania  funduszy europejskich dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.


Podczas spotkania szerzej przedstawione zostaną założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Spotkanie prowadzone będzie przez pracownika Głównego Punktu Informacyjnego.

Agenda spotkania dostępna tutaj.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 października 2014 w godzinach od 12.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34A, piętro V.
Zapisy uczestników pod numerem bezpłatnej infolinii 800 800 440.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które musimy zapewnić.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Dodatkowe pytania prosimy kierować pod numerem telefonu:
800 800 440 lub 41 343 22 95

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 09:16
 

Bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach projektu "Moja własna firma "

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości  i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin szkoleń:

22-26 września; 6-10 października 2014 roku.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa.

 

Poprawiony: wtorek, 09 września 2014 11:10
 

Wznowienie naboru wniosków

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nadmieniamy, iż w ramach ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 240 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 160 000 zł

 

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

 

Wnioski można składać od 1 września 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

Poprawiony: środa, 27 sierpnia 2014 13:11
 

Program Aktywizacja i Integracja