Wznowienie naboru wniosków

Email Drukuj


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Teraz praca”  Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wznawia nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nadmieniamy, iż w ramach ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi:

 • na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 240 000 zł
 • na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 120 000 zł

 

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł.

 

Wnioski można składać od 1 października 2014r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.

 

Złożone wnioski będą realizowane na zasadzie do wyczerpania środków.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 08:02
 

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako POSZUKUJĄCE PRACY niepozostające w zatrudnieniu w ramach środków PFRON

Email Drukuj


Szanowni Państwo, informujemy, że na skutek wyczerpania środków przyznanych w ramach PFRON został zakończony nabór wniosków o:

 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako POSZUKUJĄCE PRACY niepozostające w zatrudnieniu.

 

O ostatecznym rozpatrzeniu wszystkich wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

Bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach projektu "Moja własna firma "

Email Drukuj

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia -  siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości  i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Termin szkoleń:

6-10 października 2014 roku.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
 • podstawy rachunkowości firmy,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • formy opodatkowania firmy,
 • procedury związane z rejestracją firmy,
 • podstawy prawa pracy,
 • praktyczne tworzenie biznes planu,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
 • podstawy zarządzania i marketingu,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa.

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 12:07
 

OFERTY ODBYCIA STAŻU U PRACODAWCY

Email Drukuj

Informujemy, iż na dzień 25.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dysponuje ofertami stażów u pracodawcy w następujących zawodach:

 • KUCHARZ
 • KELNER
 • INTROLIGATOR POLIGRAFICZNY

UWAGA!!!  Z powyższych ofert mogą skorzystać wyłącznie osoby zarejestrowane o ustalonym profilu pomocy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowe informacje każdy zainteresowany może uzyskać u swojego doradcy klienta.

Poprawiony: wtorek, 30 września 2014 11:31
 

Informacja dotycząca dostępnych środków na poszczególnych formach aktywizacji osób bezrobotnych

Email Drukuj


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 18.09.2014r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy przesunięć środków finansowych w ramach poszczególnych form aktywizacji osób bezrobotnych nadal prowadzimy nabór wniosków dla osób bezrobotnych, na realizację których posiadamy środki. Formy te adresowane są do następujących grup osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy:

1. Bezrobotni do 30 roku życia:

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy określeni w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni:

3. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Informujemy Pracodawców, iż nadal posiadamy środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia, dla których nie ustalono dotychczas profilu pomocy proszeni są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu określenia profilu pomocy.

Wzory wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej PUP, są również dostępne u doradców klienta w siedzibie urzędu.

Nabór prowadzimy do wyczerpania limitu środków. W sytuacji wyczerpania kwoty limitu środków na realizację powyższych form Powiatowy Urząd Pracy  niezwłocznie wstrzyma nabór, o czym poinformuje poprzez swoją stronę internetową.

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta, u którego Państwo uzyskają wszystkie szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form wsparcia.

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 12:42
 

Spotkanie informacyjne na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości dofinansowania na założenie firmy

Email Drukuj

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z funduszami dla…” , którego głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania  funduszy europejskich dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.


Podczas spotkania szerzej przedstawione zostaną założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Spotkanie prowadzone będzie przez pracownika Głównego Punktu Informacyjnego.

Agenda spotkania dostępna tutaj.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 października 2014 w godzinach od 12.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34A, piętro V.
Zapisy uczestników pod numerem bezpłatnej infolinii 800 800 440.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które musimy zapewnić.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Dodatkowe pytania prosimy kierować pod numerem telefonu:
800 800 440 lub 41 343 22 95

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 09:16
 

Program Aktywizacja i Integracja