Strona główna Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Jeżeli w piśmie jest brak wskazanego adresu i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawi się bez rozpatrzenia.

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z tel. komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga: numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Wykaz adresów e-mail do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Wykaz doradców klienta indywidualnego
Wykaz doradców klienta instytucjonalnego

# Nazwisko Imię/Nazwa Telefon Faks
1 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej 41 2517-300 41 2517-306
2 Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nr 1 w Skarżysku Kościelnym 41 2517-290
3 Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nr 2 w Suchedniowie 41 2517-270
4 Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nr 3 w Bliżynie 41 2517-280

Generator Współpracy