Strona główna Aktualności REALIZACJA PROGRAMU "55 PLUS" W RAMACH ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

REALIZACJA PROGRAMU "55 PLUS" W RAMACH ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Email Drukuj
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

Szanowni Państwo,

W dniu 17 września 2010r. otrzymaliśmy decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dla PUP Skarżysko-Kamienna dodatkowych środków z „rezerwy” Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wobec powyższego z dniem 20.09.2010 r. uruchamiamy nabór wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy oraz o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „55 PLUS”.

Poniżej przedstawiamy zasady naboru wniosków:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu „55 PLUS”, zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 14 września 2010 r.

OPIS PROGRAMU

1. Opis  zadania:

1.1. Program jest odpowiedzią na ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 sierpnia 2010r. nabór wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy.

1.2. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 55 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kam.

1.3. Wartość programu 500 000 zł.

1.4. Przewidziane działania:

- doradztwo zawodowe,

- staże,

- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2. Grupa docelowa: program skierowany jest do bezrobotnych powyżej 55 roku życia z terenu powiatu skarżyskiego.

3. Okres realizacji programu: 20.09.2010r. – 31.12.2010r.

4. Uzasadnienie realizacji programu: Niska aktywność zawodowa osób powyżej 55 roku życia może rodzić wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla osób z tej grupy, jak i całego społeczeństwa. Trudne warunki gospodarowania i wysokie koszty pracy powodują, że tworzy się niewiele nowych miejsc pracy, natomiast pracodawcy poszukują tanich pracowników, a takimi są przede wszystkim ludzie młodzi. Stąd potrzeba wsparcia właśnie tej grupy bezrobotnych.

5. Termin naboru wniosków: od dnia 20.09.2010 do wyczerpania środków w ramach Programu.

Wnioski będą  realizowane  wg zasad określonych w regulaminie dotyczącym realizacji wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, oraz regulaminie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku niewielkiego lub braku zainteresowania ze strony grupy  bezrobotnych wskazanej w Programie, wolne środki przeznaczymy na realizację innych form zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z „Zasadami przyznawania  środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę MPiPS na sfinansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010r”.

6. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 19 000zł.

 

Generator Współpracy