Strona główna

Regulamin przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2011

REGULAMIN

przyznawania  bezrobotnemu  środków  na  podjęcie

działalności gospodarczej

Rozdział I

Wyciąg z ustawy - podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia                           i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415  z późn. zm./

1.1. art. 2 ust. 1 pkt 28

przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.                           o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r.  Nr 39, poz. 353, z  późn. zm.)”;

1.2 art. 46 ust.1 pkt 2 “Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane                    z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia  (…) ”,

1.3 art. 46 ust. 3 „ Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjecie działalności gospodarczej, (…), jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą (...) przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków”

1.4 art. 46 ust. 4 „ W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuję na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego’.

1.5 art. 46 ust. 5 “ Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest  przyjmowane w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy z (...) bezrobotnym”.

1.6 art.46 ust.6 pkt 2 i 3 “Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2,”

3)formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych (...) środków na podjęcie działalności gospodarczej,  w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczności zapewnienia zgodności udzielania pomocy                         z zasadami przyznawania pomocy de minimis (...) w  przypadku  pomocy przyznawanej bezrobotnemu w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności”.

 

Rozdział II

Wyciąg z rozporządzenia – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej                              z dnia 25 lipca 2011r. “w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia                             lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 922)

2.1 §1 ust.2 “(...) oraz dofinansowanie, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy                   de minimis (Dz. Urz. UE L 379z 28.12.2006, str. 5),  albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  dla sektora rybołówstwa                               i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),  w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania  do obrotu produktów rybołówstwa,  i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych   w zakresie krajowego transportu osób taksówkami”.

2.2 §2 ust.5:  (…) 1)„zaświadczenie    lub   oświadczenie  o pomocy de minimis, w zakresie ,  o którym  mowa                    w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej                          ( Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz 99);

2) informacje  określone  w  przepisach  wydawanych na podstawie art. 37  ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach  dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców,                                 do których nie stosuje się przepisów  o  rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3  ostatnich lat obrotowych.”

2.3 § 6 ust 1 “Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego                 ze względu  na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym  na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem  tej działalności“

2.4 § 6 ust 1 „Wniosek o dofinansowanie zawiera:

1)       kwotę wnioskowanego dofinansowania;

2)       rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;

3)       symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

4)       kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;

5)       specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów                  i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej”

2.5§ 6 ust 3 “Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny dołącza oświadczenia o:

  • niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie  do spółdzielni socjalnej;
  • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
  • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej”

2.6 § 6 ust 4 “Bezrobotny do wniosku o dofinansowanie dołącza dodatkowo zaświadczenia lub oświadczenia                    i informacje, o których mowa w § 2 ust 5 „

2.7 § 7. 1. Wniosek o dofinansowanie  może być przez starostę uwzględniony w przypadku   gdy bezrobotny:

  • spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 6 ust. 3  i 4, złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
    • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a)       nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

b)       nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych  lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c)       po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

2.8 § 7 ust 2 O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia bezrobotnego,  w formie pisemnej,  w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

2.9 § 8 ust.1 “Przyznanie bezrobotnemu dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą i bezrobotnym, zwanej dalej „umową o dofinansowanie”.

2.10 § 8 ust 2 “Umowa o dofinansowanie powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do:

1)  prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;

2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, otrzymanego dofinansowania;

3) złożenia rozliczenia, o którym mowa w § 9 ust.1, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku:

a)       wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,

b)       prowadzenia działalność gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania               ze świadczenia rehabilitacyjnego,

c)       podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

d)       złożenia  niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 6 ust. 3,

e)       naruszenia innych warunków umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 i 6;

5) zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania

2.11 § 9 ust 1”Bezrobotny przedkłada staroście rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych                 od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, o której mowa w § 6 ust 2 pkt 5.”

2.12 § 9  ust  2 „ Starosta, na wniosek bezrobotnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, jeżeli stwierdzi zasadność  ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano środki”.

2.13 § 9  ust 3 „ Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi w terminie,                                     o którym mowa § 8  ust 2 pkt 3.”

2.14 § 9 ust 4 „ W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 , wykazywane są kwoty wydatków  z uwzględnieniem podatków od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację czy bezrobotnemu przysługuje prawo                           do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego”.

2.15 § 9 ust 5 „ Starosta w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonywania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunku, o którym mowa w § 8 ust 2 pkt 1

2.16 § 9 ust 6 “Starosta może przedłużyć termin, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 3, w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne                       od bezrobotnego”.

2.17 § 9 ust 7 “W  przypadku  śmierci   bezrobotnego   w okresie  od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie                do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zwrotu wypłaconych środków dochodzi                      się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności . Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych”.

2.18 § 10 ust 1 “Formami zabezpieczenia zwrotu (...) dofinansowania może być poręczenie, weksel                               z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika”.

2.19 § 10 ust 2„Starosta określa termin złożenia zabezpieczenia zwrotu (…) dofinansowania”.

2.20 § 10 ust 3 „ W przypadku poręczenia zwrotu (…) dofinansowania przez osobę fizyczną poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu                       oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość”.

2.21 § 10 ust 4 „ Poręczyciel, o którym mowa w ust.3, potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu”.

Rozdział III

Kryteria udzielania dotacji

3.1 Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa wniosek  o dofinansowanie bezrobotnemu środków  na podjęcie działalności gospodarczej  na druku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej / druki dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Skarżysku- Kamiennej, ul. 1-go Maja 105 lub na stronie www.pupskarzysko.pl /.

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z zasadami realizacji wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu środków                     na podjęcie działalności gospodarczej, cyklicznie  do wyczerpania środków. Terminy przyjmowania wniosków, kwota przeznaczona na aktywizację osób bezrobotnych
w formie dofinansowania na dany okres określany będzie w załączniku nr 1 do zasad realizacji wniosków
o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej zamieszczonych  na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Wnioski zawierające uchybienia formalno-prawne, niekompletne nie są rozpatrywane.

3.2 O środki na podjęcie działalności gospodarczej nie może ubiegać się:

1)       bezrobotny zamierzający przejąć /zakupić od poprzedniego właściciela, członka rodziny towar, wyposażenie, maszyny, urządzenia/  działalność gospodarczą,

2)       bezrobotny zamierzający prowadzić ten sam rodzaj działalności gospodarczej jak członek rodziny                         /tj. rodziców, współmałżonka, dzieci/ pod tym samym adresem z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,

3)       bezrobotny, który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadził ten sam rodzaj działalności gospodarczej,

4)       bezrobotny, który wskazał lokal planowanej działalności gospodarczej, w którym w dniu wnioskowania prowadzona jest inna działalność gospodarcza,

5)       bezrobotny nie mający odpowiedniego poświadczenia aktualnych kwalifikacji dostosowanych do rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

Jako potwierdzenie kwalifikacji do rodzaju prowadzenia planowanej działalności należy rozumieć uzyskane: świadectwa szkolne, kursy, szkolenia lub posiadać doświadczenie zawodowe - oznacza                              to doświadczenie w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres   co najmniej 6 miesięcy -  /dotyczy produkcji i usług/.

3.3 Środki Funduszu Pracy nie mogą być przyznawane na:

1)       wniesienie wkładów do spółek handlowych,

2)       przystąpienie do prowadzonej działalności gospodarczej,

3)       na zakup nieruchomości w tym ziemi i lokali,

4)       zakup dokonywany od współmałżonka beneficjenta pomocy .

3.4 Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej może                       być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełnienia przez bezrobotnego warunków określonych                 w/w przepisach oraz:

1)       posiadania lokalizacji dla planowanej działalności gospodarczej określoną w odrębnych przepisach.

2)       posiadania odpowiedniego uprawnienia zawodowego wynikające z przepisów szczególnych nakładających obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej,

3)       (nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej wymagają takich zezwoleń*)

*Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy lub Miasta.

4)       posiadania aktualnych kwalifikacji dostosowanych do rodzaju do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Do  zakupów,  które mogą  być   zakwalifikowane  jako  koszty  związane  z  podjęciem

działalności gospodarczej uznaje się wydatki ściśle związane z jej podjęciem.

Do takowych kosztów nie można zaliczać wydatków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /np. składki ZUS, obciążenia podatkowe, opłaty związane  z najmem lokalu, raty i odsetki                          od otrzymanych pożyczek itp./.

3.5 Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej udzielane jest w szczególności na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do uruchomienia działalności.

Dopuszcza się udzielenie dofinansowania na:

1)       zakup towaru (do 30% możliwej do przyznania kwoty),

2)       remont lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gospodarczej (do 20% możliwej do przyznania kwoty, z wyłączeniem remontu lokali mieszkaniowych),

3)       reklamę (do 10% możliwej do przyznania kwoty),

4)       zakup samochodu , ciężarowego, - w przypadku  gdy jest  on w  bezpośrednim związku z profilem wnioskowanej działalności gospodarczej (do 60% możliwej do przyznania kwoty),

zakup nowego samochodu osobowego - w przypadku  gdy jest  on w  bezpośrednim związku  z profilem wnioskowanej działalności gospodarczej (do 60% możliwej     do przyznania kwoty).

W przypadku lokali własnościowych bezrobotny zobowiązany jest do wygospodarowania odrębnej powierzchni lokalu, która będzie przeznaczona wyłącznie do prowadzenia wnioskowanej działalności gospodarczej.

3.6 Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być udzielone  w szczególności na:

1)       podjęcie działalności rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

2)       wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy lokali i budynków,

3)       zakup używanego samochodu osobowego,

4)       zakup lawety, auto – lawety,

5)       opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe, przewozowe,  podatki , koncesje, licencje, raty, ubezpieczenia, zezwolenia,

6)       kaucje za lokale i przedmioty,

7)       zakup nieruchomości, leasing,

8)       dobra materialne, przedmioty, urządzenia i usługi nie związane bezpośrednio z uruchomieniem /rozpoczęciem/ działalności gospodarczej,

9)       remonty maszyn i urządzeń,

10)   zakup lokalu, konstrukcji stalowych typu garaż,

11)   zakup wyposażenia uprzednio dotowanego ze środków publicznych,

12)   pokrycie kosztów transportu / przesyłki i dostawy zakupionych rzeczy/,

13)   finansowanie szkoleń,

14)   pokrycie kosztów podłączenia wszelkich mediów oraz abonamentów (np.: telefonicznych, Internetu)

15)   zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego,

16)   zakup paliwa,

17)   dokonywanie zakupów od współmałżonka /jeśli nie posiadają rozdzielności majątkowej/, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz członków rodziny                    / tj. rodziców, współmałżonka, dzieci/  ,

18)   zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach,

19)   zakup automatów do gier zręcznościowych, napojów itp.,

20)   spłatę zadłużeń,

21)   innych wyłączeń określonych w przepisach WE.

 

3.7 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powołał Komisję do spraw opiniowania wniosków o udzielanie dofinansowań ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Komisja  działając na zasadach równego traktowania podmiotów wnioskujących o refundację, bezstronności                             i pisemności postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  korzystając ze wszystkich dostępnych metod i analiz, opiniuje przedłożone wnioski, proponuje wysokość przyznanego dofinansowania                                     z uwzględnieniem rodzaju tworzonego stanowiska pracy, uzasadnionych kosztów oraz posiadanego limitu środków.

Osoba zainteresowana ma możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji .

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest udział w informacji zawodowej grupowej dotyczącej podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz  pozytywna opinia doradcy zawodowego PUP w sprawie predyspozycji do podjęcia działalności gospodarczej (terminy spotkań ustala doradca zawodowy).

Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora PUP.

3.8 Preferowanym zabezpieczeniem dofinansowania jest poręczenie cywilne i weksel  z poręczeniem wekslowym (aval) min. dwóch osób. PUP w Skarżysku-Kamiennej ocenia wnioskowane przedsięwzięcie                          i ustala zabezpieczenie pod kątem skutecznego dochodzenia ewentualnego zwrotu środków.

W przypadku wyboru aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wnioskodawca obowiązany            jest przedstawić sytuację majątkową, która w ocenie PUP zabezpieczałaby ewentualne dochodzenie zwrotu środków.

Zabezpieczenie dofinansowania powinno spełniać następujące warunki:

1)       poręczycielem dofinansowania może być osoba osiągająca stałe źródło dochodów wynoszące minimum              51 % przeciętnego wynagrodzenia nie posiadająca obciążeń na wynagrodzeniu z tytułów sądowych, administracyjnych, świadczenia alimentacyjnego, nie będąca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, okresie próbnym, której zakład pracy nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe,

1)       poręczycielem dofinansowania może być osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony (dopuszcza się umowy o pracę na min. okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z bezrobotnym),

2)       poręczycielem dofinansowania może być osoba posiadająca prawo do stałej renty lub emerytury                             /z wyłączeniem renty rodzinnej/

3)       poręczycielem dofinansowania może być osoba prowadząca działalność gospodarczą nie rozliczająca                        się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku poręczycieli Urząd dysponuje wzorem oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie /druki dostępne                           w PUP w Skarżysku-Kamiennej   w pok. 110/, które  należy przedłożyć  w PUP po ewentualnym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku / wypełnione niewłaściwie  lub nieczytelnie nie będą honorowane/.

W poniższych przypadkach  należy dostarczyć dodatkowo:

1) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną poświadczające prawomocny wyrok sądu                            o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód ( w przypadku rozwodu);

2) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną poświadczające prawomocny wyrok sądu o separacji małżeństwa (jeśli została orzeczona);

3) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną poświadczające śmierć współmałżonka poręczyciela;

4) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną poświadczające notarialnie sporządzoną umowę majątkową ( w przypadku rozdzielności majątkowej),

5) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną ( w sytuacji gdy poręczycielem jest osoba o stanie cywilnym „panna” lub „kawaler”).

Zabezpieczenie dofinansowania w postaci blokady rachunku bankowego oraz gwarancji bankowej powinno stanowić wartość nie mniejszą niż 150 % kwoty udzielonego dofinansowania.

3.9 Poręczycielem dofinansowania nie może być:

1)       osoba, która poręczyła inne dofinansowania, refundację bądź dotacje udzieloną przez Starostę (chyba,                 że umowa wygasła),

2)       osoba która otrzymała dofinansowanie, refundację bądź dotacje udzieloną przez Starostę (chyba,                               że dotrzymała warunków umowy i umowa wygasła),

3)       współmałżonek wnioskodawcy (wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa – oświadczenie                                   pod odpowiedzialnością karną poświadczające notarialnie sporządzoną umowę majątkową należy przedłożyć w PUP),

4)       pracownik podmiotu, który udzielił dotacji lub refundacji /PUP Skarżysko-Kamienna i Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej/.

Niezależnie od form zabezpieczenia do zawarcia umowy konieczna jest zgoda współmałżonka beneficjenta                    oraz współmałżonka poręczyciela dokonującego zabezpieczenia umowy. Zgoda taka powinna być wyrażona                          w formie oświadczenia złożonego   pod odpowiedzialnością karną.

Ostatecznie o wyborze form zabezpieczenia /wskazanych w  § 10 ust. 1 rozporządzenia   MP i PS                                  z dnia 25 lipca 2011r. / oraz liczby poręczycieli  decyduje wierzyciel Starosta,  w którego imieniu działa Dyrektor PUP,  po przeanalizowaniu całokształtu sprawy uwzględniając między innymi opis przedsięwzięcia, wysokość przyznanych środków, wkład własny wnioskodawcy  w uruchomienie działalności gospodarczej, ewentualne zadłużenia  i zobowiązania wnioskodawcy oraz osiągane przez poręczycieli dochody.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie ponosi bezrobotny.

Dopuszcza się dokonywanie zakupów poza granicami Polski.

W tym przypadku bezrobotny jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego                                          na język polski dowodu zakupu ( faktury i rachunku) przez tłumacza przysięgłego.

Koszty związane z usługą tłumaczenia przysięgłego ponosi bezrobotny. Przeliczenie wartości zakupu w walucie obcej na PLN będzie następowało w oparciu o średni kurs walut z dnia dokonania zakupu ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

W indywidualnych, wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP w Skarżysku-Kamiennej może / na pisemną prośbę wnioskodawcy przed dokonaniem zakupu/ rozważyć uwzględnienie zakupu w formie umowy kupna  - sprzedaży /nie dotyczy zakupu samochodu osobowego/.

W przypadku planowanego zakupu sprzętu/rzeczy używanych, otrzymujący dofinansowanie zobowiązany                 jest do dołączenia do pisemnej prośby dokumentu potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu/rzeczy                        o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, ulotka reklamowa, oferta z e-sklepu). Wartość zakupionego sprzętu/rzeczy musi być niższa  od wartości rynkowej.

W przypadku dokumentowania zakupu umową kupna sprzedaży w celu rozliczenia należy przedstawić:

1)       umowę kupna sprzedaży

2)       dowód uiszczenia podatku (przelew lub wpłatę w kasie),

3)       oświadczenie Kupującego (druk dostępny w pok.110 )

Umowy kupna sprzedaży przedstawiane w celu rozliczenia środków na podjęcie działalności gospodarczej powinny zawierać m.inn.:

1) forma zapłaty:

2) w przypadku zapłaty w formie GOTÓWKI w umowie należy zawrzeć informacje dot. pokwitowania odbioru

gotówki przez Sprzedającego

3) w przypadku zapłaty w formie PRZELEWU do umowy należy dołączyć potwierdzenie realizacji przelewu.

Dopuszcza się przesunięcia środków na zakupy będące celowo związane z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie spowodują one przekroczeń procentowych o których mowa w pkt. 3.5.

Urząd Pracy ma prawo sprawdzenia i zażądania udokumentowania w każdym czasie informacji  podanych przez bezrobotnego oraz kontroli prawidłowości wykorzystania  przyznanych bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej.

Bezrobotny, który otrzymał dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, traci status bezrobotnego                                                                   od następnego dnia po otrzymaniu tych środków.

Bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis.

 

 

 

Druk obowiązuje od dnia 11.08.2011 r

 

 

 

Zatwierdził

(Podpis Dyrektora na oryginale)

 

Poprawiony: piątek, 12 sierpnia 2011 13:32  

Generator Współpracy